หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขาหย่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองขาหย่าง

ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง
ดอกไม้จัน

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

สนามกีฬาเอนกประสงค์
เทศบาลตำบล
หนองขาหย่าง
CLICK
ติดต่อ ทต.
056 - 597 - 045
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเดิมเป็น พื้ [ 27 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 195 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเดิมเป็นพื้นผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนซอยสุ [ 19 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 197 
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2561 [ 22 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 144 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ พนักงาน-ข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะ [ 22 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 146 
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ถนนซอยสายศาลเจ้า) [ 19 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 135 
โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [ 19 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 238 
โครงการก่อสร้างจัดสวนสาธารณะ เป็นที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง [ 19 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 133 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถจักรยานยนต์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล [ 19 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 190 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [ 19 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 230 
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ พนักงาน-ข้าราชการ [ 8 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 223 
โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถจักรยานยนต์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 3 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 139 
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบรั้วคาวบอย 2 ชั้น) [ 3 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 152 
ปรับปรุง งานบริการติดตั้ง บำรุงรักษา หรือซ่อมแซมเสียงตามสาย [ 31 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 154 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเดิม เป็นพื้นผิวแอสฟัลติกคอนกรีตทับหน้าคอนกรีตถ [ 31 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 130 
 
อบต.หนองยายดา [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินและเสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.เจ้าวัด กิจกรรมวันลอยกระทง ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองกลางดง [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองสระ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านบึง เชิญเที่ยวงาน \"เปิดกรุผ้าบ้านนาตาโพ\" ครั้งที่ 2 [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ตลุกดู่ ประชาสัมพันธ์ เรื่องควบคุมการขนย้ายต้นพันธ์ ท่อนพันธ์ุมันสำปะหลัง ในพื้นที่จังหว [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หาดทนง เทศบาลตำบลหาดทนงร่วมสนับสนุน สืบสานประเพณีวันลอยกระทง [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่เขียว ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำควา [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อเมนสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเ [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำ เ [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เกาะเทโพ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
 
ขอส่งแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนผักสดผลไม้สดปลอดสารเคมี กสธ. มท 0819.2/ว4618 [วิธีลดสารพิษ] [ภาพโปสเตอร์]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว31  [ 12 พ.ย. 2562 ]
การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ กศ. มท 0816.3/ว4584  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในปี 2561 และปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว98 [เงื่อนไขฯ] [รายชื่อปี61-62]  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.5/ว4617  [ 12 พ.ย. 2562 ]
แนวทางเพิ่มเติมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4614  [ 12 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4603 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [คำอธิบายฯ]  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) แทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว4591  [ 11 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว4579 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ย. 2562 ]
"วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ" กสธ. มท 0819.2/ว4504  [ 11 พ.ย. 2562 ]
ข่าวสรุปมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กสธ. มท 0819.2/ว4601  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4602  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4547 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4548 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4546 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4553 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตบ. มท 0805.4/ว6755 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้่งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว4542 [เอกสารแนบ]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว4541 [เอกสารแนบ]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ. มท 0809.4/ว43  [ 8 พ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4538  [ 8 พ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4537  [ 8 พ.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4519  [ 8 พ.ย. 2562 ]
 
 
 
 
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.1/910) ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ "หนึ่งใจ...ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย" [ 20 ต.ค. 2553 ]   
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2553 (เทศบาลเมืองอุทัยธานี) [ 20 ต.ค. 2553 ]   
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2553 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) [ 20 ต.ค. 2553 ]   
โครงการฝึกอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ด่วนที่สุด) (ขอส่งสำเนาหนังสือมาเป็นการประสานล่ [ 18 ต.ค. 2553 ]   
(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 13883) แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 [ 14 ต.ค. 2553 ]   
(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 13881) แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  [ 14 ต.ค. 2553 ]   
กฏ ก.พ.ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553 [ 14 ต.ค. 2553 ]   
การดำเนินการกรณี ก.พ.ค.มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ.มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [ 14 ต.ค. 2553 ]   
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ "หนึ่งใจ...ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย" [ 14 ต.ค. 2553 ]   
(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 13864) การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2554 [ 14 ต.ค. 2553 ]   
(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 13862) การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2554 [ 14 ต.ค. 2553 ]   
ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา [ 13 ต.ค. 2553 ]   
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ "หนึ่งใจ...ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย" [ 12 ต.ค. 2553 ]   
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี [ 12 ต.ค. 2553 ]   
การรายงานฐานข้อมูล 45 กลุ่มเรื่อง 32 ตัวชี้วัด [ 12 ต.ค. 2553 ]   
การเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานในต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ต.ค. 2553 ]   
ตอบข้อหารือการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 [ 7 ต.ค. 2553 ]   
เชิญชวนร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กไทย "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า" [ 7 ต.ค. 2553 ]   
 
 
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 1202  ตอบ 0  
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 976  ตอบ 0  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี ค่ะ (15 ก.ย. 2557)    อ่าน 1107  ตอบ 0  
 


 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.ย. 2557
 
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองขาหย่าง
ลานกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง
 
 
 
ดอกไม้จันและริบบิ้นมาลัย
--อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล--
 
  ท่านต้องการให้ ทต.หนองขาหย่าง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการให้บริการข้อมูล
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  การให้บริการอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
   
  เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
  โทรศัพท์ : 056-597-045 โทรสาร : 056-597-045
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง
  จำนวนผู้เข้าชม 1,832,614 เริ่มนับ 23 ก.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 056-597-045
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10