ท่านต้องการให้ ทต.หนองขาหย่าง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการให้บริการข้อมูล ( 2 )
25.00%
ด้านการคมนาคม ( 1 )
12.50%
ด้านสาธารณูปโภค ( 1 )
12.50%
การให้บริการอินเตอร์เน็ต ( 0 )
0.00%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 4 )
50.00%